Verslag vrijwilligers versus professionals 24 februari

Het cultuurcafé begon met een introductie van Monique Verhoeven, één van de schrijvers van Kunnen we dat ´niet´ aan vrijwilligers overlaten. Ze was student-assistent bij het onderzoek.

Voor Monique begint, stellen eerst Karin Hanekroot van de Vrijwilligersacademie, Malene Duijst van Clientenbelang, Piet van de Lende van de Bijstandsbond en Mellouki Cadat van Movisie zich voor en de  bijeenkomst wordt voorgezeten door Jet van Rijswijk. Bij binnenkomst en in de pauze is prachtige muziek van Josefine te Passe op de piano. Deelnemers uit de zaal onderbreken de introductie van Monique Verhoeven actief. Er ontstaat een boeiend en levendig gesprek. Hier een samenvatting:

Van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving

In de troonrede van 2013 werd gesproken van een verschuiving van de klassieke verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. De hoop is dat vrijwilligers veel taken en verantwoordelijkheden op zich nemen, of zelfs overnemen, die eerst bij betaalde krachten lagen. Onder druk van bezuinigingen probeert de zorg- en welzijnssector steeds vaker vrijwilligers in te schakelen.

In de zorg was de pakketmaatregel AWBZ in 2010. De verantwoordelijkheid voor de zorg van kwetsbare mensen wordt overgedragen aan de gemeenten, samengaand met een bezuiniging. De gemeenten doen hiervoor een beroep op vrijwilligers.

In de welzijnssector doet het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een beroep op het zelfoplossend vermogen van burgers. Naast de noodzaak hiertoe vanwege bezuinigingen, zit hier ook een democratisch ideaal achter: Burgers krijgen het initiatief en de zeggenschap terug (bottom-up/doe-democratie).

Foksuk verzorgingsstaat

De onderzoeksvraag was: In hoeverre en onder welke voorwaarden is de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving mogelijk in de zorg- en welzijnssector? De leden van het onderzoeksteam, hebben ongeveer een jaar lang meegelopen en interviews gehouden bij de volgende type instellingen: verpleeghuizen, instellingen voor dagbestedingen, buurthuizen, buurtkamers, speeltuinen en burenhulpcentrale. Hieruit bleken drie soorten samenwerkingsverbanden tussen vrijwilligers en professionals:

Drie soorten samenwerkingsverbanden

Bij de eerste vorm: professionele verantwoordelijkheid & taken zien we vaak in de zorg, verpleeghuizen en dagbesteding. Professionals gaan over lichamelijke zorg, administratie, coördinatie. Vrijwilligers hebben strikt afgebakende taken. Aanvullend of ondersteunend. Daarmee echter niet onbelangrijk!

“Wandelen, naar buiten, gezellig kletsen, sjoelen. De dames vinden het fijn als er met hen gezeten wordt, een beetje getut. Maar wandelen is zeker nummer één. Iedereen vindt het toch fijn om naar buiten te gaan en dat gebeurt anders (zonder vrijwilligers, red.) weinig tot niet.” (Professional verpleegzorg)

De tweede vorm is gedeelde verantwoordelijkheid. De professional bepaalt wat er gebeurt en ook grotendeels hoe dat gebeurt. De vrijwilliger heeft een bepaalde mate van beslissingsbevoegdheid over eigen rol: vandaag wandelen of een spelletje? Bij overleggen worden vrijwilligers niet betrokken, vaak i.v.m. de privacy van cliënten. Professionals zijn altijd dichtbij. Vrijwilligers zijn niet permanent onder begeleiding van professionals, maar er is wel altijd een professional in de buurt die kan ingrijpen als iets mis dreigt te gaan. Vrijwilligers in de verpleegzorg zijn regelmatig alleen met cliënten – bijvoorbeeld in de gezamenlijke huiskamer of tijdens het wandelen – maar de professional is daar altijd van op de hoogte en kan binnen enkele minuten ter plaatse zijn. Professionals vinden dit van belang, omdat zij verantwoordelijk zijn. “Het blijven onze cliënten”, zegt een professional van een verpleeghuis. Ook de vrijwilligers zelf willen vaak liever in de buurt van een professional blijven

“Als ik ga wandelen maak ik een klein ommetje, ik wil niet te ver weg, want als er iets gebeurt, moet ik wel op tijd terug zijn.” (Vrijwilliger verpleegzorg)

De derde vorm is gedeelde verantwoordelijkheid & taken zien we vaak in welzijnssector: speeltuinen, huizen van de wijk en buurtkamers. Vrijwilligers organiseren zelf grootschalige activiteiten, zoals danslessen, mozaïekcursussen, taallessen en huiswerkbegeleiding in buurthuizen en knutselactiviteiten en spelletjes in speeltuinen. De professionals monitoren hier alleen. Daarnaast coördineren en ingrijpen ze waar dat nodig is. Motiveren buurtbewoners om vrijwilligerswerk te gaan doen en helpen hen bij het verrichten van hun taken. Wat heb je nodig?

“Vroeger werkte ik als sociaal werker. Dat was werken in de oude stijl. Dus ‘u vraagt, wij draaien’. Nu zeggen de bezoekers ‘wij willen yoga’, en dan zeggen wij ‘is goed, dan gaan jullie het organiseren’. Dus het moet echt uit de bezoekers zelf komen. ‘Oké, jij wilt iets, goed idee. Wij gaan je helpen om het mogelijk te maken’.” (Professional Huis van de Wijk)

Drie dilemma’s

In de samenwerking vrijwilligers versus professionals komen we drie dilemma’s tegen:

  1. Flexibele of strakke taakverdeling?
  2. Zelf laten beslissen of aansturen?
  3. Wel of geen vrijwilligersvergoeding?
Ad1. Wat als een vrijwilliger meer in zijn mars heeft? Wat als de vrijwilliger hetzelfde werk doet als de professional, maar niet allemaal eindverantwoordelijkheid en niet de beloning ontvangt?
“In het geval van Katja is dat een beetje de vrije loop gelaten. Die mag gewoon, die doet gewoon wat ze leuk vindt en die doet dus op die manier heel erg veel. En Tinie heeft echt een heel specifieke taak. Die zit gewoon aan tafel de hele dag en ruimt een beetje op, schenkt drinken in voor de mensen en die kletst gewoon vooral heel erg veel.” (Professional verpleegzorg)
Ad2. In veel Utrechtse speeltuinen werken professionals volgens de ‘vreedzame aanpak’. Dit houdt in dat conflicten – tussen kinderen of volwassenen – op een rustige, op uitleg en argumenten gebaseerde manier worden uitgepraat. Wanneer twee kinderen ruzie hebben, vraagt de professional hun om elk hun eigen kant van het verhaal te vertellen en helpt hen bij het bedenken van een oplossing die voor beiden acceptabel is.
“Je moet alsmaar met ze praten, maar dat werkt niet, die vreedzame methode. Dit is eerder een ‘wreedzame’ wijk, met een w. Ik ben hier geboren en getogen, in discussie gaan werkt niet in deze wijk, het gaat het ene oor in en het andere weer uit. Daarom zeg ik gewoon waar het op staat.” (Vrijwilliger speeltuin)
Ad 3. Deze vraag doet zich vooral voor op plekken waar de taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers veel lijken op die van professionals. Hoe kun je vrijwilligers behouden? En wat als de vrijwilliger het werk beter kan/doet dan de professional met een vast contract? Aanwezigen in de zaal pleiten voor een basisinkomen voor iedereen.

 

Bijdrage van deelnemers in de zaal

Na de informatieve introductie van Monique Verhoeven brachten verschillende buurtvrijwilligers hun ervaringen in het vrijwilligerswerk naar voren en noemden en evalueerden projecten waarmee ze bezig zijn of in participeren. Daarbij benadrukten verschillende aanwezigen dat de belangenbehartiging van vrijwilligers eigenlijk beter zou moeten worden geregeld, om invloed uit te oefenen op de voorwaarden waaronder vrijwilligers werken.

Veel mensen willen graag initiatieven nemen, en vrijwilligerswerk doen, maar ervaren dat de overheid een tegenstrijdig beleid voert. Aan de ene kant wil men vrijwilligerswerk stimuleren in wat men noemt de participatiemaatschappij. Daarvoor worden allerlei maatregelen genomen. Knelpunt daarbij is, dat de overheid soms enigszins dwingend optreedt. Een voorziening bijvoorbeeld een speeltuin of een buurthuis kan alleen in stand blijven als jullie hem overnemen, als buurtbewoners/vrijwilliger. De zaal waar het Cultuur Café plaatsvond, bij het bewonersplatform, is hier ook een voorbeeld van. Het beheer van de zaal wordt nu door geheel vrijwilligers gerund. Een ander punt is de verdringing van bestaande betaalde arbeid door vrijwilligers. Dit leidt ook tot spanningen tussen vrijwilligers en professionals. In zijn algemeenheid moet vrijwilligerswerk aanvullend zijn op het werk van professionals en geen betaalde arbeid verdringen, is de wens van de deelnemers.

Voor bijstandsgerechtigden is het moeilijk gemaakt aan de participatiemaatschappij deel te nemen. Bekend voorbeeld daarvan is de kostendelersnorm, ook wel mantelzorg boete genoemd, waarbij bijvoorbeeld mantelzorgers met een bijstandsuitkering die een of beide oud geworden ouders verzorgen en die bij hen inwonen te maken krijgen met een korting op hun uitkering omdat ze minder kosten zouden hebben. Ook is het vrijwilligerswerk van bijstandsgerechtigden aan allerlei voorwaarden gebonden. Mensen die een kamertje ter beschikking stellen aan ene dakloze krijgen te maken met het feit, dat die dakloze geen uitkering krijgt en degene die hem of haar in huis neemt voor de kosten van levensonderhoud moet gaan opdraaien, omdat de sociale dienst zegt u voert een gezamenlijke huishouding. In het licht van de grote woningnood is dat zeer schrijnend. Gelukkig ziet de gemeente Amsterdam dat ook in en loopt er nu een pilot met stichting de Regenboog om hier soepel mee om te gaan.

Tijdens dit Cultuurcafé kwamen nog veel meer aspecten van ´vrijwilligers versus professionals´ aan de orde, teveel om hier allemaal op te noemen. Hebt u nog een aanvulling, laat het ons dan weten: wereldsewijk@hotmail.com

24 februari, Cultuurcafé: Vrijwilligers versus Professionals

Wereldse Wijk organiseert een buurtbijeenkomst over vrijwilligerswerk. Iedereen is welkom! Veel mensen dragen graag een steentje bij aan een vereniging of een buurthuis ten behoeve van kwaliteit van leven en voor een sociale buurt en samenleving. De laatste jaren wordt veel over dit onderwerp gesproken. Met het verdwijnen van de oude welvaartsstaat wordt een deel van de werkzaamheden die voorheen door de overheid en door professionele organisaties werden verzorgd, meer en meer overgedragen aan vrijwilligers. De professionele organisaties worden deels wegbezuinigd. Vrijwilligers moeten de gaten opvullen die er door de bezuinigingen ontstaan. Vrijwilligersorganisaties krijgen hiermee een kans om een grotere rol te spelen in de maatschappij, mogelijk op een andere manier dan vroeger. Sommige werkzaamheden moeten door de overheid en professionals gedaan blijven worden.

Hoe kunnen vrijwilligers samenwerken met professionals? Welke knelpunten komen we tegen? Horen vrijwilligers een beloning of vrijwilligersvergoeding te krijgen? Hoe kunnen we voorkomen dat vrijwilligers en mantelzorgers te zwaar worden belast omdat professionals wegvallen? Hoe kunnen ook vrijwilligersorganisaties het hoofd boven water houden en hun voortbestaan verzekeren? De gemeente bezuinigt immers juist nu ook op (financiële) ondersteuning van die organisaties. Wat kan een ‘exit-strategie’ zijn voor zowel individuen als organisaties? Welke alternatieve ondersteuning kun je eventueel organiseren? Je bent welkom om over deze en andere vragen mee te praten in het forum of in de zaal om samen een oplossing te vinden. Leve het vrijwilligerswerk!

Heb je een idee om van deze bijeenkomst een succes te maken, stuur een email naar wereldsewijk@hotmail.com.

Geen aanmelding of toegangskaartje nodig.

Cultuurcafé van Wereldse Wijk:
Vrijwilligers versus Professionals 
woensdag 24 februari vanaf 19.00 uur
Locatie: Salon Jeltje, 1ste Helmersstraat 106 N, Amsterdam
06 404 73 567 of 06 203 67 458

Aanwezig zijn: Monique Verhoeven (UvA, schrijfster van ‘Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?’), Mellouki Cadat (Movisie), Karin Hanekroot (Vrijwilligersacademie), Malène Duijst (Cliëntenbelang), ABC-aliantie, ervaringsverhalen van diverse vrijwilligersorganisaties.

Over de gevolgen van bezuiniginsmaatregelen na de invoering van de Participatiewet

Op 1 januari 2015 werd de bijstandswet aangepast en de Participatiewet ingevoerd. Tegelijkertijd waren er ook andere veranderingen op het gebied van de gezondheidszorg en de jeugdzorg, die ook samen gingen met bezuinigingen en decentralisatie van bevoegdheden naar de gemeenten. De overheid wil dat meer verantwoordelijkheid bij de cliënten wordt gelegd. Daarbij wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligerswerk en mantelzorg. Saillant detail is zoals zal blijken, dat mantelzorgers bij de verdere bezuiningen juist worden benadeeld (ontmoedigd), om mantelzorg te doen, door de invoering van de kostendelersnorm, waarbij mantelzorgers op hun inkomen worden gekort als ze inwonen bij bijvoorbeeld hun ouders waarvoor ze mantelzorg doen.

Bijstandsbond advocaat

Op donderdag 26 november 2015 werd een voorlichtingsbijeenkomst gehouden onder voorzitterschap van Dhr. Piet van der Lende van de Bijstandsbond Amsterdam. Tijdens die avond werd een inventarisatie weergegeven van de situatie anno 2015 op basis van bevindingen en ervaringen van ervaringsdeskundigen op het spreekuur van de Bijstandsbond, waarbij de situatie met een aantal voorbeelden uit bestaande casussen werd toegelicht. Dhr. Mr. M.M.A. van Hoof van VHM-Advocaten Amsterdam, die ook op het spreekuur van de Bijstandsbond Amsterdam werkzaam is, gaf de eerste presentatie. Hierna volgde een presentatie van vakbondsleider Dhr. Sushovan Dhar over de situatie in India. Daar waar de sociale situatie in Nederland versobert, is er in India een beweging die juist omgekeerd sociale zekerheden probeert te bemachtigen. Interessant is de situatie aldaar als voorbeeld van het andere uitereste zonder sociale voorzieningen. India heeft voor meer dan 90% een informele arbeids-omgeving, dat zijn arbeidssituaties zonder (contractuele) rechten. Vooruitlopende over het afbouwen van sociaal Nederland onder Neo-Liberaal ‘beleid’ verwijs ik als aanvullende achtergrond-informatie naar het verslag van de bijstandsbond over ‘Pulpbanen en flexibele arbeid in Europa’.

Vanavond was ook Corrine Kramer aanwezig van Hart voor een Ander om aandacht te vragen voor mantelzorg en materiaal hiervoor uit te delen.

Continue reading “Over de gevolgen van bezuiniginsmaatregelen na de invoering van de Participatiewet”

Bijeenkomst over Bezuinigingen? Sta niet alleen!

Kom naar de buurtbijeenkomst over de gevolgen bezuinigingen. Op 1 januari 2015 zijn meerdere veranderingen ingegaan. De bijstandwet is aangepast: de zogenaamde participatiewet. Ook zijn er tegelijkertijd andere veranderingen op het gebied van de gezondheidszorg en de jeugdzorg die ook samen gingen met bezuinigingen. De overheid wil dat meer verantwoordelijkheid bij de cliënten wordt gelegd. Daarbij wordt steeds meer beroep gedaan op vrijwilligerswerk en mantelzorg.

In de loop van 2015 is veel gediscussieerd over het nieuwe beleid. Bureaucratische regels op het gebied van boetes en sancties belemmeren de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers en de ontplooiing van bijstandsgerechtigden en arbeidsongeschikten of ouderen.

De bijeenkomst is op donderdag 26 november.
Locatie: SBOW, 1ste Helmersstraat 106 N, Amsterdam

Er zal een tweede bijeenkomst volgen op donderdag 28 januari (onder voorbehoud). 
Voor meer informatie wereldsewijk@hotmail.com.

Continue reading “Bijeenkomst over Bezuinigingen? Sta niet alleen!”

Cultuurcafé over veranderingen in de zorg met live muziek

 09-11-2014 026 09-11-2014 054

Op woensdag 19 en donderdag 27 november om 19.00 uur werden twee cultuurcafé’s gehouden over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het gaat om contact met elkaar over dit onderwerp als buurtbewoners, jong en oud. De bijeenkomst werden gehouden in het Huis van de Buurt De Klinker, Borgerstraat 45 en zijn georganiseerd door Wereldse Wijk in samenwerking met de Bijstandsbond, Cliëntenbelang, ABC Alliantie Welzijn. Live piano-muziek werd verzorgd door de jonge buurtbewoner Dános Schild.

Hier volgt het verslag van de twee bijeenkomsten.

Continue reading “Cultuurcafé over veranderingen in de zorg met live muziek”

19 en 27 november Cultuurcafé Zorgen voor goede Zorg

Op woensdagmidag 19 november en donderdagavond 27 november 2014 houdt Wereldse WijFlyer de Klinker 1.5.k in samenwerking met de Bijstandbond en het Sociale Wijkteam, een buurtbijeenkomst over de gevolgen van de afschaffing van de AWBZ en de decentralisatie van de WMO Er staan ons heel wat veranderingen in zorg en welzijn te wachten, zoals bijvoorbeeld: minder indicaties huishoudelijke hulp, de boodschappenhulp stopt, minder indicaties dagopvang. Wat dan, waar kun je dan terecht, welke alternatieven zijn er? Er wordt meer verwacht van familie en buren (mantelzorg). Hoe kunnen we zorgen voor goede zorg? Continue reading “19 en 27 november Cultuurcafé Zorgen voor goede Zorg”

22 oktober Cultuurcafé Absoluut Sociaal Minimum

Op woensdag 22 oktober 2014 hield Wereldse Wijk in samenwerking met de Bijstandsbond een buurtbijeenkomst over alle nieuwe bezuinigingsmaatregelen per  1 januari die het minimum inkomen en het recht op voorzieningen raken. De verschillende maatregelen stapelen op en ook is er sprake van inflatie. Werkende mensen krijgen vaak wel een loonsverhoging om de inflatie te compenseren. Wat doe je als je dat niet krijgt? Je hebt een bedrag nodig om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit bedrag heet het sociaal minimum. De overheid stelt dit twee keer per jaar vast. Kun je hiervan rondkomen?  Advocaat Marc van Hoof zal vragen beantwoorden en ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal. Dit cultuurcafé zal plaatsvinden in het Dijktheater, Da Costakade 160. Meer informatie en het programma volgt later.

048

foto van Cultuurcafé 29 januari 2014 over Werken met behoud van Uitkering

Continue reading “22 oktober Cultuurcafé Absoluut Sociaal Minimum”