Blog

Nieuwe regels voor de Bijstand op komst

Wat gaat er allemaal veranderen als de nieuwe Bijstandswet in werking treedt? Om daar meer duidelijkheid over te geven organiseerden de Bijstandsbond en Stichting Wereldse Wijk een voorlichtingsbijeenkomst in de ruimte van het Bewonersplatform op de 1e Helmersstraat. Onder grote belangstelling werden de nieuwe regels onder de loep genomen. Tot slot werd de ‘Overlevingsgids’ voor minima gepresenteerd. Continue reading “Nieuwe regels voor de Bijstand op komst”

Uitnodiging Fête de la Musique 23 juni 2013

logo fete de la musiqueMuziek maakt de buurt
Kom naar Fête de la Musique om muziek te maken of om lekker te komen luisteren! Dit is een groot moment om een feest te vieren samen met andere buurtbewoners. Iedereen is welkom, jong en oud, arm en rijk, amateurs en artiesten. Velen van ons maken thuis muziek. Dit is dé gelegenheid om ons instrument mee te nemen en voor publiek in de buurt te spelen. Dus luister, dans, speel en leer andere buurtbewoners kennen, die van muziek houden.

Inschrijving geopend!
Artiesten amateurs kunnen zich inschrijven voor Fête de la Musique via een email naar wereldsewijk@hotmail.com of ter plekke komen naar het open podium!

Wat is Fête de la Musique?
Fête de la Musique is het meest spontane muziekfestival ter wereld. Het is begonnen in 1982 in Frankrijk en wordt in steeds meer landen gevierd op de eerste dag van de zomer. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Dit is de vierde keer dat het Fête de la Musique (het feest van de muziek) in Amsterdam West zal plaatsvinden, georganiseerd door Wereldse Wijk.

Datum: zondag 23 juni
Van 14.00 tot 18.00 uur
Adres: 1ste Helmersstraat 106 

Verslag Fête de la Musique 2012

Bij het Fête de la Musique in 2012 traden een dertigtal verschillende professionele en amateur artiesten en kinderen uit de buurt op met verschillende soorten muziek voor een publiek van een 150tal buurtbewoners. De jongste optreedster is 3 jaar. Op slot werd er ook samen gespeeld met muzikanten die elkaar pas ter plekke ontmoetten. Dat werd een improvisatie van een mix van Oriëntaal Luid, Griekse Gitaar en Banjo Folk. Hier zijn enkele artiesten te zien die in 2012 optraden.

Emmelie Zipson

Continue reading “Verslag Fête de la Musique 2012”

Cultuurcafé over Kunst en Verarming

Dit cultuurcafé op 24 november ging over de gevolgen van verarming voor de kunst. Kunstenaars, amateurs en kunstliefhebbers uit de buurt kwamen hierover. Er waren verschillende kunstwerken opgebouwd die de gevolgen van de verarming uitbeelden, gemaakt door drie kunstenaars. Het café vond plaats in het ateliers van één van hen: De Hallen, Bilderdijkkade 60

Kunstenaars: Mohamed Bouyzgarne, David de Visser en  Emerald Beryl H. Bouazza

Continue reading “Cultuurcafé over Kunst en Verarming”

Cultuurcafé over Vrouwen en Verarming

Het Cultuurcafé op 31 oktober 2012 in het Dijktheater ging over de gevolgen van de verarming voor vrouwen. Vrouwen uit de buurt praten over hun eigen ervaring of wat ze om hen heen zien bij anderen. Samen nadenken over hoe we elkaar kunnen ondersteunen in de slechtere omstandigheden. Hiervoor is het cultuurcafé met deskundige sprekers, informele gelegenheid en met veel gezelligheid met muziek. Eén van de vrouwen zei: armoede gaat niet alleen over dat je minder geld hebt, dat je zelfs geen geld meer hebt voor tweedehans, maar bij de vuilnisbak moet kijken. Armoede gaat ook over vereenzaming. Niet alleen heb je geen collega’s als je geen werk hebt. Ook heb je geen geld om leuke cursussen of workshops te volgen. Tegenwoordig zijn activiteiten in het buurthuis onbetaalbaar geworden. Een stadspas kan een uitkomst zijn, maar soms schaam je je om die te laten zien. Te koop lopen met je armoede is geen pretje. Veel vrouwen in de bijstand hebben ook één of andere beperking. Thuiszittende met je beperking maakt je situatie triester dan nodig als je leuke afleiding had gehad. Dit waren enkele ervaringen die bij dit cultuurcafé werden uitgewisseld. Eén van de deelneemsters aan het cultuurcafé ging de volgende dag naar een bewonersbijeenkomst waar ambtenaderen van het stadsdeel waren om over bewonersparticipatie en armoedebeleid te spreken met de bewoners.

Continue reading “Cultuurcafé over Vrouwen en Verarming”

Cultuurcafés over Verarming


Datum: 26 september
Tijd: 14.00 uur-17.00 uur
Plaats: SBOW, Eerste Helmersstraat 106/M 1054EG Amsterdam
Multiloog met Heinz Mölders
Vanaf 16.00 uur is er de mogelijkheid onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.

Stichting Wereldse Wijk en de Bijstandsbond organiseren in het najaar van 2012 5 cultuurcafe’s waar het thema verarming centraal staat.

Tijdens de cultuurcafe’s worden kunst, theater, muziek, politieke discussie en gesprekken samengevoegd om concrete voorstellen en oplossingen naar voren te brengen. De cultuurcafe’s zijn een mix van entertainment, serieuze discussie en een mogelijkheid om met elkaar kennis te maken en je netwerken te versterken met het doel, de deelnemers concrete handvaten te bieden voor de oplossing van eventuele problemen.

Toelichting op de eerste bijeenkomst

We gaan een multiloog doen met Heinz Molders van de stichting IPC/INCA Projectbureau te Amsterdam. Multiloog-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijks leven met een ander wil delen. Wat je ook op je hart hebt, je kunt ermee komen. We gaan in de multiloog onderwerpen behandelen als: omgaan met de klantmanager van de Dienst Werk en Inkomen, meer in het algemeen omgaan met bureaucratisch denken van allerlei functionarissen van belastingdienst en gemeente, problemen met buren zoals geluidsoverlast of onveiligheid, de eigen administratie, schulden, werk of werkloosheid, vrijwilligerswerk, stress, etc.

Voorop staat daarbij het eigen verhaal, maar ook gaat het erom te luisteren en vooral de andere deelnemer erin te ondersteunen de voor hem/haar wezenlijke zaken aan de orde te stellen. Iedereen is welkom en indien gewenst is anonimiteit gewaarborgd. Niemand is verplicht iets te vertellen, alleen maar komen luisteren is ook toegestaan. De gesprekken kunnen gaan over hoe we ons dagelijks leven vormgeven en wat we aan problemen tegenkomen. Door uitwisseling van ervaringen over hoe daarmee om te gaan kunnen we elkaar inspireren om er concreet uit te komen. We gaan met elkaar om vanuit van het persoonlijke verhaal, niet vanuit een hulpverlenerspositie. We willen elkaar ondersteunen zodat ieder zijn eigen expert kan worden en we proberen te vermijden dat er externe autoriteiten worden ingevoerd. Mensen worden aangesproken op hun persoonlijke positie, je vertelt als persoon over je eigen ervaringen. Wel kunnen hulpverleners als persoon ook meedoen, waarbij de perspectiefwisseling- je verplaatsen in de positie van de ander- belangrijk is. In het verlengde van die perspectiefwisseling kunnen gezamenlijke initiatieven ontstaan om gezamenlijk iets aan het repressieve systeem dat we ervaren te doen. We leven in een enorm geindividualiseerde maatschappij, waarbij we slechte dingen sterk toeschrijven aan het handelen van personen, terwijl wij allemaal opgenomen zijn in het onderdrukkende systeem en dat ook aan elkaar doorgeven.

Het programma van de verdere cultuurcafés is als volgt

12 oktober. Economische crisis, verarming en kunst. Twee kunstenaars zullen hun projecten presenteren. Uitgenodigd wordt de vakbond voor kunstenaars, die een praatje zullen houden. De bijeenkomst wordt gehouden in de Hallen in het atelier van een van de kunstenaars.
31 oktober. Woensdag. Dijktheater. Aanvang 14.00 uur. Een bijeenkomst voor vrouwen over de feminisering van de armoede. Inleiding advocate van de Bijstandsbond Sofie Meekel. Georganiseerd i.s.m het Comite Vrouwen en de Bijstand/EVA.
Eind november (de datum volgt nog). Verarming en de positie van migranten en van ouderen.
Evaluatie van de bijeenkomsten (datum volgt nog). Iedereen die op de voorgaande bijeenkomsten aanwezig geweest is wordt uitgenodigd en de voorgaande bijeenkomsten worden geevalueerd, wat zijn de conclusies?
Het is de bedoeling dat de cafe-bijeenkomsten concreet voorstellen opleveren om de positie van mensen met een minimaal inkomen te verbeteren. Een van de projecten waaraan ondermeer gewerkt wordt is de overlevingsgids. Praktische tips om te overleven op het sociale minimum.

Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari 2012

Een bijeenkomst over onderlinge steun, zelfredzaamheid en een goed samenleefklimaat.

Op maandag 30 januari hebben ongeveer 50 mensen op verschillende tijdstippen de activiteiten van de Bijstandsbond en de stichting Wereldse Wijk bijgewoond die georganiseerd werden in het Dijktheater aan de Da Costakade. Het programma begon om 15.00 uur met een inleiding van Marc van Hoof, advocaat, over de nieuwste veranderingen in de bijstandswet. De belangrijkste veranderingen per 1 januari werden over het voetlicht gebracht. Daarbij gaat het vooral om de toets op het huishoudinkomen, de veranderingen op het gebied van vakantieregels, de verplichting een tegenprestatie te leveren als je een bijstandsuitkering hebt en de gevolgen voor jongeren door opheffing van de Wet investeren in Jongeren (wet WIJ).  In de discussie die volgde kwam nog een vrijwel onbekende maatregel op tafel, waaraan in de publiciteit nauwelijks aandacht is besteed, maar die wel schrijnend is. In Osdorp is een instelling gevestigd die jonge moeders met een licht verstandelijke handicap ondersteunt in een begeleid wonen project. Wanneer deze vrouwen geen betaald werk hebben kwamen ze in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Per 1 januari is deze uitkering drastisch verlaagd, tot iets van 200 euro per maand. Deze jonge moeders hebben daardoor bijna geen eigen inkomen meer.

Marc van Hoof en enige andere advocaten zijn aan het nadenken over een proefproces in verband met de toets op het huishoudinkomen en aan de rechter voor te leggen of dit zo wel kan. De aanwezigen constateerden, dat de nieuwe maatregelen erg ingewikkeld zijn met vele uitzonderingen. De toets op het huishoudinkomen wordt voor nieuwe gevallen per 1 januari ingevoerd, voor ‘oude’ gevallen op 1 juli. We verwachten dan veel problemen bij de uitvoering door de gemeenten. Er zullen door de complexiteit van de regelgeving in eerste instantie veel fouten gemaakt worden bij de bepaling van de nieuwe uitkeringsrechten. Bovendien betekent de maatregel dat in veel gezinnen spanningen gaan ontstaan tussen kinderen en ouders. Dit kan leiden tot gebroken gezinnen, zwerfjongeren, toename van huiselijk geweld en andere problemen. De sombere verwachting is dat het hulpverleningscircuit hierdoor zal worden overspoelt.

Na de discussie volgde een pauze met muziek en daarna was er een discussie over projecten van de Bijstandsbond en Stichting Wereldse Wijk om in 2012 concreet vorm te geven aan de ondersteuning van mensen die door de vele maatregelen van de regering Rutte en oa de gemeenten worden getroffen. Uitgangspunt is daarbij, dat ervaringsdeskundigen elkaar op basis van solidariteit ondersteunen in activiteiten die ze zelf organiseren. Daarbij proberen we niet zozeer aan charitas te doen, dat wil zeggen a-politieke projecten waarbij mensen nog wat geld en/of goederen kunnen krijgen als druppel op de gloeiende plaat. Er zijn al veel van die projecten. We proberen een verband te leggen met belangenbehartiging, dwz dat mensen collectief opkomen voor hun rechten en belangen in de maatschappij. En de ontwikkeling van activiteiten om de rechten die er nog wel zijn ook daadwerkelijk te realiseren en fouten van uitvoeringsinstanties te corrigeren, zoals die bijvoorbeeld zullen ontstaan bij de invoering van de toets op het huishoudinkomen. Aan de orde kwam echter, dat de meer a-politieke charitas projecten en wat wij willen elkaar niet bijt en dat we elkaar over en weer kunnen ondersteunen in samenwerkingsverbanden en netwerken.

We denken bij de projecten van de Bijstandsbond aan een pool van vrijwilligers die met anderen meegaan naar instanties, een publiciteitsgroep om de gevolgen van onrechtvaardige maatregelen meer in de publiciteit te brengen, een stedelijk spreekuuroverleg van vrijwilligersorganisaties en een ‘overlevingsgids voor de mensen met een minimuminkomen’ met praktische tips hoe te handelen in noodsituaties, die door het regeringsbeleid ongetwijfeld meer zullen ontstaan.

Vervolgens was er de presentatie van een buurtproject in Amsterdam West van de Wereldse Wijk in samenwerking met de Bijstandsbond en andere organisaties. Dit project van Wereldse Wijk bestaat uit de viering van wereldvrouwendag op 7 maart, de wereldse keuken waarbij er bijeenkomsten worden georganiseerd waar mensen van verschillende culturen met elkaar een maaltijd bereiden en gezamenlijk eten en een muziekfeest op 21 juni, zoals in Frankrijk het ‘fete de la musique’  op deze dag georganiseerd wordt. In samenwerking met de Bijstandsbond worden vier bijeenkomsten georganiseerd in de vorm van wat we een ‘cultureel cafe’  noemen. Buurtbewoners die met kunst en muziek bezig zijn, als professional of als amateur, worden uitgenodigd tijdens de culturele cafe’s  een activiteit te organiseren. Maar er wordt tijdens de culturele cafe’s ook plaats ingeruimd voor discussie over bijvoorbeeld de projecten van de Bijstandsbond die hierboven staan genoemd. Zo hopen we dat de solidariteit tussen mensen  kan groeien op basis van onderling begrip en respect voor elkaars leefwijzen en culturen.
Na de presentaties en discussies was er een borrel voor de bezoekers, waar  informeel kon worden doorgepraat. Verschillende mensen gaven zich op voor deelname aan de projecten van de Bijstandsbond.